Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU Fishing Invest s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Platnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup movitých věcí (dále jen „zboží“) v internetovém obchodě provozovaném společností Fishing Invest s.r.o. se sídlem Na Kapli 1622, Napajedla 763 61, IČO: 27726975, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 54991 na internetové adrese www.fishinginvest.cz (dále jen „internetový obchod prodávajícího“) a uplatňují se výlučně u smluv uzavřených přes tento internetový obchod.

Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti společnosti Fishing Invest s.r.o, jakožto prodávajícího na straně jedné (dále jen „prodávající“), a „spotřebitele“ (spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo „podnikatele“, společně jako „kupujícího“ na straně druhé.

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek (vč. reklamačního řádu) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

Pro konkrétní objednávku kupujícího platí výlučně všeobecné obchodní podmínky v jejich znění platném k datu objednávky.

1.2 Osobní účet

Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě prodávajícího ze svého osobního účtu, který si zaregistroval v internetovém obchodě prodávajícího (dále jen „osobní účet“) nebo bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího.

 

Při registraci a zřízení osobního účtu a také při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a úplné údaje. Údaje uvedené v osobním účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat prostřednictvím příslušné funkce webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Neexistuje žádná povinnost prodávajícího prověřovat správnost údajů uváděných kupujícím.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do osobního účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není ve vlastním zájmu oprávněn umožnit využívání osobního účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit osobní účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že osobní účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

2. Kupní smlouva

2.1 Informace o nabízeném zboží

Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků dle následujícího odstavce). Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodávajícího (včetně případně uvedené orientační obvyklé doby dodání či odeslání zboží) jsou nezávazné a prodávající není nikterak povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží dle bodu 4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

2.2 Objednávka

Pro objednání zboží si kupující vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko „Do košíku“ a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s dodáním zboží, kontaktní údaje kupujícího, doručovací adresu a odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky (definitivní podoba objednávky po provedení všech kroků dle objednávkového formuláře kupujícím dále jen „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Objednávku odešle kupující prodávajícímu zaškrtnutím příslušného políčka pro souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a kliknutím na příslušné tlačítko „Souhlasím s Obchodní podmínky“, čímž vysloví souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky k dalšímu zpracování, a to zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o obdržení objednávky“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

2.3 Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením informace o přijetí (akceptaci) objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Přijetí (akceptaci) objednávky kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce. Informace o všeobecných podmínkách (v platném znění), vzorový formulář na odstoupení smlouvy a reklamační řád najdete na stránkách eshopu v sekci reklamace.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, nebo si objednaly zboží v rozsahu překračujícím obvyklé množství, které může běžná domácnost rozumně spotřebovat.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Je-li kupující v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, může prodávající věc uchovat a následně požadovat účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek (vč. jejich příloh 1) formulář na odstoupení od smlouvy, 2) reklamační řád si vždy v aktuálním znění kupující může přečíst v sekci reklamace.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a případné související náklady jako např. náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora kupujícího.

2.4 Zánik objednávky


Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby a prodávající tudíž dostupnost zboží negarantuje.

 

 • Zánik objednávky - storno ze strany kupujícího

Objednávku může kupující stornovat telefonicky na zákaznické lince 800 400 110, případně emailem na adrese obchod@fishinginvest.cz až do chvíle, než kupující obdrží dokument „Výzva k odběru zboží“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce (viz bod 4.2 níže) V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v „Potvrzení o obdržení objednávky“, které obdrží kupující na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce (viz bod 2.2 výše).

 • Zánik objednávky - storno ze strany prodávajícího

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, a to do okamžiku odeslání dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce viz bod 2.3 výše. Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh. Prodávající má právo odstoupit od objednávky i v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení počtu číslic, zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 7 pracovních dnů, nejpozději však do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

3. Platební podmínky

3.1 Úhrada kupní ceny, Slevy, Fakturace

Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Kupní cenou se dále rozumí i náklady spojené s dodáním zboží, není-li dále výslovně uvedeno jinak.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.2 Způsoby platby

V internetovém obchodu prodávajícího existují následující volby způsobu platby za kupní cenu zboží:

 • Hotově

Zboží zaplatí kupující v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží na vybrané kamenné prodejně prodávajícího. Informaci o zboží připraveném k odběru zašle kupující prodávajícímu na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce nebo sms zprávou na telefonní číslo uvedené v osobním účtu či v objednávce.

 • Dobírka

Při platbě dobírkou při dodání zboží bude kupní cena kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží, a to k rukám přepravce pověřeného prodávajícím dodáním zboží. Úhrada kupní ceny kupujícím je podmínkou předání zboží kupujícímu. Dobírkou není možné v hotovosti hradit kupní cenu přesahující limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání zboží.

 • Bankovní převod

Po vytvoření objednávky kupující z potvrzovacího emailu zjistí potřebné údaje o čísle bankovního účtu a variabilním symbolu, na které platbu uhradí. Tento způsob je považován za zálohu na kupní cenu. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby.
 

4. Dodací podmínky

4.1 Obecně

Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího po prověření stavu skladových zásob; to platí i v případě, že v internetovém obchodě prodávajícího je u popisu příslušného zboží uvedena obvyklá doba dodání či odeslání zboží, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter a definitivní dobu dodání či odeslání zboží stanoví prodávající dle dostupnosti zboží a dle svých provozních možností po prověření stavu skladových zásob.

Zboží je možné odebrat formou osobního odběru na kamenné prodejně v Napajedlích (Na Kapli 1622, 763 61, Napajedla), a to pouze v případě, že veškeré zboží z objednávky je na vybrané prodejně skladem. O skutečnosti, že zboží je na skladě, informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou zasláním dokumentu nazvaného „Výzva k osobnímu odběru objednávky“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce. Zboží je nutné vyzvednout do 3 dnů od oznámení. Na základě telefonické domluvy lze lhůtu pro vyzvednutí prodloužit.

Zboží bude jinak dodáno prostřednictvím společnosti přepravce určeného kupujícím v objednávce. Jakmile předá prodávající zboží přepravci k přepravě, informuje o tom kupujícího elektronickou poštou zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

Zboží se dodává dle volby kupujícího v objednávce buď (a) do podacího a výdejního místa v Napajedlích (Na Kapli 1622, 763 61, Napajedla), anebo (b) na adresu uvedenou v objednávce - k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy uvedené v objednávce, pokud je k němu umožněn příjezd, není-li u zboží uvedeno jinak. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky. Zboží bude kupujícímu předáno do jeho vlastních rukou případně do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Kupující může pověřit převzetím zboží jinou fyzickou osobu starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese kupujícího uvedenou v objednávce, a to na základě dohody s příslušným přepravcem.

4.2 Dodání po částech

Pokud by z jakýchkoli důvodů zaslání zakoupeného zboží probíhalo v několika zásilkách/etapách, bude o tom kupující informován a cena za přepravní náklady mu bude účtována pouze jednou. V případě platby dobírkou bude cena za přepravní náklady uhrazena při převzetí zboží v první zásilce.

4.3 Převzetí zboží

Spotřebitel je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku zboží od přepravce řádně převzít. Jeví-li však zásilka zboží zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození, je spotřebitel povinen převzetí zásilky zboží odmítnout a vrátit ji přepravci. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka zboží byla doručena spotřebiteli nepoškozená.

Podnikatel je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Jeví-li zásilka zboží známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky zboží, je však podnikatel povinen převzetí zásilky zboží odmítnout. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka zboží byla doručena podnikateli nepoškozená. Podpisem dodacího listu podnikatel stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky zboží nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a je přiložena v označeném balíku v rámci zásilky zboží.

Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky zboží, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky zboží, aby tím umožnil prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li kupující prodávajícího o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od otevření zásilky (nejpozději však do 15 dnů od převzetí zásilky zboží), má se za to, že zboží při převzetí kupujícím bylo nepoškozené.

V případě nevyzvednutí zásilky zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu zásilky zboží o další poštovné při opětovném zaslání zásilky zboží.


Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


Bližší informace najdete na stránkách našeho dopravce:

1) PPL: https://www.ppl.cz/main.aspx?cls=art&tre_id=354&art_id=390
 

5. Výhrada vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.


6. Odpovědnost za vady

6.1 Povinnosti prodávajícího

Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady, tzn., prodávající zejména odpovídá za to, že zboží:

 1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
 2. se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2 Práva kupujícího z vadného plnění

Má-li zboží vadu a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


6.3 Právo kupujícího na reklamaci

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se v rozporu s povinností prodávajícího vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, a to za podmínek a způsobem stanoveným reklamačním řádem. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.4 Způsob uplatnění reklamace

Reklamace musí být uplatněna osobně v kterékoliv provozovně prodávajícího, na zákaznické lince prodávajícího telefonicky, e-mailem nebo poštou při použití kontaktních údajů prodávajícího dle bodu 12. níže. Pokud má zboží v dokumentaci uvedené autorizované servisní středisko, může být reklamace uplatněna u tohoto autorizovaného servisního střediska.


7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

Spotřebitel má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

Podnikatel může odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

7.2 Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky zboží ze strany kupujícího.

V případě spotřebitele, prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, vrátí všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

V případě podnikatele, prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, vrátí všechny peněžní prostředky, které od podnikatele na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal, s výjimkou nákladů na dodání, přičemž podnikatel bere na vědomí, že vrácené peněžní prostředky budou o náklady na dodání zboží sníženy. Prodávající vrátí podnikateli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím podnikatel souhlasil a pokud tím podnikateli nevzniknou další náklady.

7.3 Forma

Kupující odstoupí od kupní smlouvy odesláním vyplněného formuláře na „Odstoupení od kupní smlouvy“, nejlépe společně se zbožím, které vrací. V případě, že kupující nemá k dispozici „Formulář na odstoupení od smlouvy“, může kupující uvedený formulář získat tak, že kontaktuje zákaznickou linku prodávajícího, a to e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů dle bodu 12. níže a nebo využít vzorový „Formulář na odstoupení od smlouvy“.

7.4 Vrácení zboží

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu:

Fishing Invest s.r.o.
Na Kapli 1622

763 61 Napajedla

nebo přinese zboží osobně na výše uvedenou kamennou prodejnu.

Kupující přiloží k vracenému zboží vyplněný dokument s „Odstoupení od smlouvy“, pokud jej již dříve neodeslal prodávajícímu.

Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu. Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.

Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží prostřednictvím přepravce.

7.5 Vrácení peněžních prostředků

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu,  všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než spotřebitel předá zboží prodávajícímu nebo hodnověrně prokáže, že zboží řádně odeslal prodávajícímu

Vrátil-li spotřebitel zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Bude-li umožněno podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak podnikatel bere na vědomí, že prodávajícísi vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.


8. Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení („elektrozařízení“) pocházejících z domácností

Kupující je, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn při nákupu elektrozařízení v internetovém obchodě prodávajícího odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácností, a to ve stejném počtu kusů a podobného typu a použití jako je zakoupené elektrozařízení.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže technicky zajistit, aby použité elektrozařízení z domácností, které hodlá kupující odevzdat bezplatně u prodávajícího ke zpětnému odběru, přepravce převzal vždy při dodání elektrozařízení zakoupeného v internetovém obchodě prodávajícího.

Pokud tedy kupující hodlá bezplatně odevzdat prodávajícímu ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácností, musí po zadání své objednávky kontaktovat zákaznickou linku prodávajícího (e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů dle bodu 11. níže). Zákaznická linka prodávajícího zajistí zpracování požadavku kupujícího a kupující bude kontaktován přepravcem za účelem sjednání termínu, kdy přepravce vyzvedne od kupujícího použité elektrozařízení pocházející z domácností odevzdávané ke zpětnému odběru.9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že se kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy obchod@fishinginvest.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti.

9.1 Platforma ADR

Kupující má dále právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce („ČOI“) jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz). Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

9.2 Platforma ODR

Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.


10. Zpracování osobních údajů

Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s podmínkami souhlasu, je-li u takového zpracování zákonem vyžadován. Správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost Fishing Invest s.r.o. se sídlem Na kapli 1622, Napajedla 763 61. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže nebo za podmínky, že získá dobrovolný souhlas kupujícího, pokud je takový souhlas zákonem vyžadován. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita i bez jeho souhlasu k zasílání obchodních sdělení společnosti Fishing Invest s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. Kupující souhlasí se shromažďováním a následným zpracováním všech prodávajícím získaných osobních údajů pro jeho marketingové účely, zejména k nabízení obchodu a služeb a šíření reklamy včetně zasílání reklamních sdělení elektronickými prostředky. Prodávající je současně oprávněn k poskytnutým osobním údajům přiřazovat jakékoliv další získané osobní údaje, vztahující se ke kupujícímu, včetně jeho adresy elektronické pošty. V případě, že si kupující nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu obchod@fishinginvest.cz

Stejně tak může prodávající bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat jméno, příjmení a adresu za účelem nabízení obchodu a služeb, a to do doby, dokud subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas na adrese prodávajícího s takovým zpracováním. Osobní údaje budou pro účely zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy uchovány po dobu trvání smluvního vztahu (zahrnuje dobu od okamžiku objednání zboží do okamžiku projití záruční doby). V ostatních případech, tj. v případě e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení a v případě jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb do doby do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů (žádosti o ukončení zasílání obchodních sdělení). V případech, kdy prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektů údajů, budou údaje zpracovány po dobu udělení souhlasu a není-li v textu souhlasu tato doba uvedena, tak na dobu do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů pro daný účel.

Prodávající tímto informuje subjekt údajů o právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je nad rámec zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy dobrovolné, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas, tj. vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění smluvního vztahu a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@fishinginvest.cz nebo na uvedené kontaktní adrese prodávajícího v bodu 12.


11. Informační oznámení o evidenci tržeb

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


12. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.

Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

Fishing Invest s.r.o

Na Kapli 1622

763 61, Napajedla

obchod@fishinginvest.cz
tel.: 800 400 110

Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (prostřednictvím e-mailu). Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce nebo jeho osobním účtu. Prodávajícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou výše v tomto bodu 12. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.

Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup kupujícího k webovým stránkám internetového obchodu prodávajícího.

Kupující není oprávněn používat webové stránky internetového obchodu prodávajícího způsobem, jež by mohl mít negativní vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího. Kupující užívá webové stránky internetového obchodu prodávajícího na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího jsou pouze ilustrativní. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího jsou předmětem příslušných práv prodávajícího, případně jiných osob, z duševního vlastnictví; kupující se zavazuje zdržet se nedovolených zásahů do takových práv.

Přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek tvoří vzorový formulář na odstoupení od smlouvy, a reklamační řád.